ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW w latach 2021-20232 

Procedury Egzamin ósmoklasisty

 

Pokazowe arkusze i zasady oceniania

 

Organizacja egzaminu ósmoklasisty
Pisemna deklaracja wyboru języka obcego
do 30.09.2022r.
Zapoznanie uczniów z możliwościami dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu
do 28.09.2022r.
Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na specjalnych warunkach - pedagog do 17.10.2022r.
Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
 do 21.11.2022r.
Przyjęcie oświadczenia rodziców uczniów o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną - pedagog
do 24.11.2022r.
Przesłanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia - dyrektor
do 30.11.2022r.
Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty. do 23.02.20223.
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego. Spośród zespołów nadzorujących powołanie przewodniczących tych zespołów.Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego - dyrektor do 23.03.2023r.
Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.
do 24.04.2023r.

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy próbne ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

8 lutego 2023r.

9 lutego 2023r.

10 lutego 2023r.

Egzaminy ósmoklasisty

• część humanistyczna (120 min)

• część matematyczna (100 min)

• część z języka obcego (90 min)

 

23.05.2023r. (wtorek) godz. 9.00

24.05.2023r. (środa) godz. 9.00

25.05.2023r. (czwartek) godz. 9.00

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

12.06.2023r. (poniedziałek) godz. 9.00

13.06.2023r. (wtorek) godz. 9.00

14.06.2023r. (środa) godz. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
 03.07.2023r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji. do 06.07.2023r.
Data wydania zaświadczenia

06.07.2023.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022-2023.

Komunikat o harmonogramie.

Komunikat o dostosowaniach.

Komunikat o przyborach.