II POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘English Rhymes and Poems Contest 2022’

 

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego  w Częstochowie

K.K. Baczyńskiego 2a, 42-200 Częstochowa

Termin konkursu: 30 maja 2022r., godz.9.00, SP2 w Częstochowie

Cele konkursu:

- popularyzacja poezji anglojęzycznej i budzenie zainteresowania utworami o różnorodnej  

  tematyce,

     -  wspieranie integralnego rozwoju uczniów zakresie twórczości artystycznej      

         poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności scenicznych,

     -  wspieranie wychowania estetycznego dzieci i młodzieży poprzez formy   

         aktywności artystycznej,

     -  rozwijanie wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie postawy

        ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur,

     -  rozwijanie umiejętności i prezentacji osiągnięć indywidualnych młodych     

        talentów w zakresie językowym,

     -  poznawanie i pogłębianie znajomości języka poprzez sięganie po utwory  

        literackie,

     -  rozwijanie własnej inwencji w interpretacji utworów.

Zasady uczestnictwa:

     -  konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV i przebiega

        jednoetapowo,    

     -  w konkursie swoje umiejętności może zaprezentować jeden uczeń,

     -  każda szkoła może zgłosić po 3 uczestników,

     -  uczestnik prezentuje jeden dłuższy wiersz (4, 5 zwrotek) lub dwa krótsze,

     -  uczestnik prezentuje utwór według własnej interpretacji – mile widziane rekwizyty,

     -  informacja o konkursie i regulamin została umieszczona na stronie szkoły

        www.sp2.czest.pl oraz przekazana drogą mailową do szkół w mieście Częstochowa oraz    

        w powiecie częstochowskim,

     -  uczestnicy, szkoła oraz rada rodziców nie ponoszą jakichkolwiek opłat warunkujących

        uczestnictwo w konkursie,

     -  zgłoszenie powinno być wypełnione czytelnie według załączonego wzoru (karta 

        zgłoszenia).    

 1. Termin składania zgłoszeń do 16 maja 2022 na adres:

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Nagrody w konkursie sponsorowane są przez wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION

    oraz Radę Rodziców.

 1. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody za zdobycie I, II, III miejsca w konkursie oraz uzyskanie wyróżnienia.
 2. Kryteria oceniania: oceny dokonuje komisja powołana przez organizatorów konkursu.

    Ocenie podlegają:

       -  dobór repertuaru do możliwości wykonawcy,

       -  poprawność językowa, właściwa interpretacja,       

       -  ogólne wrażenie artystyczne.

  

W dniu konkursu uczestnik przynosi w wersji papierowej tekst prezentowanego utworu.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I - IV do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na plakat promujący Światowy Dzień Autyzmu pod hasłem "2 kwietnia  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu."

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu
wykonanego w dowolnej technice, w formacie A 3 lub A 2.          

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie - imię, nazwisko i klasa.

Termin przynoszenia prac upływa w środę 1 kwietnia 2022r.
 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 

Koordynatorzy konkursu: Aleksandra Brewczyńska, Izabela Wrona,
Justyna Nowakowska

„Dla mnie po Bogu największa miłość , to Polska”.(bł.Kard.Wyszyński )

SZKOLNY KONKURS WIEDZY
O BŁOGOSŁAWIONYM KARD. STEFANIE WYSZYŃSKIM

CEL KONKURSU

1.Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności kard. Stefana Wyszyńskiego

ZASADY KONKURSU

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.

2.Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach ,klasy IV –VIi VII – VIII.

 1. Tematyka konkursu obejmuje życie i działalność bł.

Stefana Wyszyńskiego. Materiały do opracowania otrzymują uczestnicy konkursu od katechetów.

3.Rozstrzygnięcie konkursu będzie w formie pisemnej 20.10.2021r.

Siostry katechetki

KONKURS   PLASTYCZNO - INFORMATYCZNY

„GETTO. LUDZIE. PAMIĘTANIE”    

pod honorowym patronatem Stowarzyszenia

Żydów Częstochowian w Izraelu

                  DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

REGULAMIN 

Organizatorem Konkursu jest :
- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,
współorganizatorem:
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie,
-  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

Cele konkursu:

 • uczczenie pamięci ofiar getta częstochowskiego,
 • opracowanie graficznego symbolu upamiętniającego istnienie i kaźń częstochowskiego getta,
 • rozwijanie tożsamości młodych ludzi w poczuciu przynależności do lokalnej społeczności oraz w poszanowaniu jej tradycji i historii,
 • ukazanie wpływu doświadczenia historycznego na współczesność,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych technik graficznych.

Praca konkursowa

 • zadaniem uczestników jest wykonanie metodą grafiki komputerowej znaku graficznego , który zaistnieje w przestrzeni publicznej jako symbol częstochowskiego getta i jego mieszkańców,
 • Praca zgłoszona do konkursu została wykonana osobiście przez Autora.
 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej, w dowolnym edytorze grafiki, być zapisana w formacie PNG lub JPG w formacie 300 DPI.
 • Praca zgłoszona do konkursu  nie może  zawierać żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
 • Praca zgłoszona do konkursu nie może naruszać żadnych praw stron trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
 • w tytule pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły oraz w osobnym pliku zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica – tekst oświadczenia w załączeniu do regulaminu  Konkursu,
 • gotowy plik należy opisać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_szkoła (np. anna_kowalska_8a_sp56czestochowa),
 • za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • prace należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30września 2021 r. W tytule maila należy wpisać " Konkurs Symbol Getta "
 • prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
 • kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
  a) zgodność z tematyką,
  b) oryginalność,
  c) estetyka pracy.
 • rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 8 października 2021 r. Komisja Konkursowa przewiduje przyznać I, II i III miejsce dla poszczególnych kategorii wiekowych ( szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) oraz Nagrodę Grand Prix uczestnikowi wyłonionemu spośród Laureatów.
 • decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 • wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły http://slowacki.net/ .

Postanowienia końcowe

 • Autorzy prac zgłaszanych do Konkursu udzielają nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na wykorzystywanie pracy do celów publikacji i promocji związanej z tematyką częstochowskiego getta..
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, a Laureaci zwycięskich prac wyrażają zgodę na modyfikację prac przez Organizatora (w szczególności w zakresie doboru rozmiaru, koloru, cieniowania, pola ochronnego, itp.).
 • Organizator ma prawo do publikacji wybranych prac na stronach internetowych oraz w mediach, w tym również podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 • Za fakt zawarcia umowy licencyjnej między stronami rozumie się fakt przesłania pracy konkursowej jako zgłoszenia.
 • Autorzy zwycięskich prac zezwalają Organizatorowi na posługiwanie się projektem bez oznaczenia go imieniem i nazwiskiem Autorów. Zezwolenie jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych warunków oraz zostaje udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji u pani Aliny Bilińskiej -Ciszewskiej, Agnieszki Modlińskiej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE